VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Definities
a- Jolijn van Impelen | Interior Design: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; een maatschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Jolijn van Impelen Interior Design onder nummer 75897377, gevestigd aan Vondellaan 48, 5421 PM Gemert
b- opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Jolijn van Impelen | Interior Design een overeenkomst sluit
c- overeenkomst: de opdracht overeenkomst tussen de opdrachtgever en Jolijn van Impelen | Interior Design
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Jolijn van Impelen | Interior Design. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met Jolijn van Impelen | Interior Design komt tot stand wanneer er aan Jolijn van Impelen | Interior Design gegeven schriftelijk dan wel per mail akkoord is gegeven op de offerte. Na ontvangst van de aanbetaling en/of bevestiging van opdrachtgever aan Jolijn van Impelen | Interior Design is de opdracht een feit.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst met Jolijn van Impelen | Interior Design in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene voorwaarden.
2.3 Op alle overeenkomsten gesloten met Jolijn van Impelen | Interior Design is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Jolijn van Impelen | Interior Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jolijn van Impelen | Interior Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze uitvoeringen zijn niet meer onder verantwoording van Jolijn van Impelen | Interior Design. (Hierover meer in artikel 7, realisatie)
3.3 Voor een optimale uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat zowel Jolijn van Impelen | Interior Design als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.
4.2 Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jolijn van Impelen | Interior Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Jolijn van Impelen | Interior Design de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Jolijn van Impelen | Interior Design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.6 Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Jolijn van Impelen | Interior Design zal de opdrachtgever hierover informeren

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van Jolijn van Impelen | Interior Design worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en excl. reiskosten.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Jolijn van Impelen | Interior Design zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals belastingen, heffingen en overige kosten van derden. Jolijn van Impelen | Interior Design behoudt het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhoging en één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhoging in kosten te brengen bij de opdrachtgever. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten.
5.3 Jolijn van Impelen | Interior Design behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven aan te passen.
5.4 Mondelinge gemaakte afspraken en bedingen binden Jolijn van Impelen | Interior Design eerst nadat deze schriftelijk of per email door Jolijn van Impelen | Interior Design zijn bevestigd.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Betaling dient te geschieden in 14 dagen na factuurdatum, op een door Jolijn van Impelen | Interior Design op de factuur aan te geven wijze.
6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de gehele betaling over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7 REALISATIE

7.1 Er is sprake van realisatie wanneer Jolijn van Impelen | Interior Design de voorgestelde producten/diensten verzorgd voor de opdrachtgever.
7.2. Jolijn van Impelen | Interior Design heeft een breed netwerk van fabrikanten en groothandels die inschakelt of voorlegt aan opdrachtgever.

7.3 Het is aan de opdrachtgever met welke partijen en daadwerkelijk gewerkt gaat worden.

7.4Jolijn van Impelen | Interior Design fungeert NIET als eindverantwoordelijke voor de producten/diensten van andere partijen.
7.5 Jolijn van Impelen | Interior Design onderhoudt het contact met de leverancier van de producten/diensten. Levertijden worden door Jolijn van Impelen | Interior Design bewaakt.
7.6 Het levermoment van de producten wordt in overleg met de opdrachtgever en de desbetreffende partij overeengekomen. Indien anders overeengekomen is Jolijn van Impelen | Interior Design niet aanwezig op het moment van levering van de producten.
7.7 In geval van een klacht mag de opdrachtgever contact op nemen met Jolijn van Impelen | Interior Design. Jolijn van Impelen | Interior Design neemt de klacht op met de fabrikant en zorgt voor een goede afhandeling richting opdrachtgever maar is hier NIET verantwoordelijk voor.

7.8 De opdrachtgever betaald de aankopen/diensten aan de desbetreffende partij.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 In het kader van de geleverde diensten van Jolijn van Impelen | Interior Design blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van Jolijn van Impelen | Interior Design, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van Jolijn van Impelen | Interior Design openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.3 Jolijn van Impelen | Interior Design heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jolijn van Impelen | Interior Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan Jolijn van Impelen | Interior Design worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Jolijn van Impelen | Interior Design niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
9.2 Jolijn van Impelen | Interior Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jolijn van Impelen | Interior Design is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3 Jolijn van Impelen | Interior Design is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
9.4 Jolijn van Impelen | Interior Design is niet aan aansprakelijk voor de schade of gevolgschade die zijn voortgekomen uit de diensten en/of producten van andere partijen.
9.5 Indien Jolijn van Impelen | Interior Design desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.6 Mocht Jolijn van Impelen | Interior Design tijdens het werk in een woning schade aanbrengen aan het interieur dan beschikt Jolijn van Impelen | Interior Design over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van evt. kosten.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Jolijn van Impelen | Interior Design geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Jolijn van Impelen | Interior Design opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien Jolijn van Impelen | Interior Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen 30 dagen na ontvangst van het geleverde per brief of mail kenbaar te zijn gemaakt aan Jolijn van Impelen | Interior Design
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Jolijn van Impelen | Interior Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Jolijn van Impelen | Interior Design worden aangepast tot een lager bedrag.

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Jolijn van Impelen | Interior Design is ten alle tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen
12.2 Jolijn van Impelen | Interior Design behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.